Privacybeleid MAPLAB


https://www.maplab.online

Over ons privacybeleid
MAPLAB geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en
zorgvuldig omgaan met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten is verzameld. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden
partijen voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening door
MAPLAB. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/10/2021, bij publicatie van een nieuwe
versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u is
door ons verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met
derden. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beveiligen tegen misbruik en welke rechten
die u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy, u vindt de contactpersoon
details aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en aan wie de
gegevens zichtbaar zijn.

Webshopsoftware
WooCommerce
Wij maken gebruik van webhosting en e-maildiensten van WooCommerce, Voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van:
MijnDomein. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met MijnDomein vereist
toegang tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. MijnDomein
heeft op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiliging te nemen
maatregelen als het gaat om uw persoonsgegevens.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met WooCommerce software, wij hosten onze webshop op een eigen server
beheer. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen als het gaat om uw persoonsgegevens
zoals een SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Web hosting

MijnDomein
Wij maken gebruik van de webhosting- en e-maildiensten van MijnDomein. MijnDomein verwerkt in opdracht van ons persoonsgegevens en
zullen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van hun
Diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen,
zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is verplicht
tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben.

Mijn webhost
Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Mijn webhost. Deze partij heeft montage geïmplementeerd
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Mijn webhost niet
hebben toegang tot onze mailbox en behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie. Mollie
verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsinformatie zoals uw
bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor verdere
hun dienstverlening te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle bovengenoemde garanties in
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.
Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Transport en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de levering
wij maken gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we uw naam, adres en
woongegevens bij PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst van
levering. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, deelt zij deze informatie met deze partijen.
DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de levering
wij maken gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we uw naam, adres en
woongegevens bij DHL. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren.
In het geval dat DHL onderaannemers inhuurt, delen zij deze informatie met deze partijen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking
deze gegevens staan in directe relatie tot de opdracht of taak die je ons aanbiedt. We gebruiken deze gegevens niet voor:
(gerichte) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij gebruiken deze informatie om – niet op basis van een
verzoek – op een later moment contact met u opnemen, zullen wij eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden,
met enig ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel u te voorzien van en/of
om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en
besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met als doel:
assisteren bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt hieraan te voldoen en te assisteren, maar zullen op basis van:
geoorloofde mogelijkheden, bieden bezwaar aan.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel onderhouden en bijhouden
totdat u ons te kennen geeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Zo’n bericht fungeert ook als een
verzoek om vergeten te worden. We zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante
administratieve verplichtingen, wordt deze informatie veilig bewaard zolang de voor deze verplichtingen relevante termijn
nog niet voorbij. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw
opdracht of taak.

Jou rechten

Op grond van geldig Nederlands en Europees recht heeft u als betrokken partij bepaalde rechten op het gebied van persoonlijke
gegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u uitleg over deze rechten en hoe u als
betrokken partij, zich op deze rechten kunnen beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen facturen en kopieën van uw
gegevens naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Mocht u deze gegevens op een andere e-mail willen ontvangen
adres of bijvoorbeeld per post vragen wij u om u dienovereenkomstig te identificeren. Wij voeren een administratie van
afgesloten verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie van geanonimiseerde gegevens bij.
U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat. Gebaseerd op gegevens
classificaties die we gebruiken binnen ons systeem. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens slecht behandelen of misbruiken.

Recht van inzage
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken in te zien die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw
persoon. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je krijgt een reactie op:
uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren, met vermelding van de categorieën
waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw
persoon worden aangepast. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Jij zal
ontvang binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via de e-mail
bij ons bekend adres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw
persoon. U kunt verzoeken om een dergelijke beperking tot onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacykwesties. Je krijgt een reactie op:
uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om de beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken op te vragen die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot:
uw persoon worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor:
privacy zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, zullen we:
u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden op
namens ons hebben verwerkt. De kans is groot dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden voor wij
kan de eerdere gegevensveiligheid niet langer garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerkingen door ons, of in opdracht van ons door derden, van uw
persoonlijke gegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij gegrond bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën retourneren
van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dat moment hebben verwerkt en de verwerking staken
daarna. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. We
uw gegevens zodanig verwerken dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan
we vragen u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina toont echter altijd de meest recente
versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij verwerken?
recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens

MAPLAB
Hertog Albrechtstraat 12 2613JS Delft, Nederland
E nickverwaal@maplab.online

Contactpersoon

Nick Verwaal