Privacybeleid MAPLAB


https://www.maplab.online

Over ons privacybeleid
MAPLAB geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en
gaan zorgvuldig om met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden
partijen voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
MAPLAB. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/10/2021, met de publicatie van een nieuwe
versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u
door ons verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld
derden. Wij leggen u ook uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten
die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, u vindt de contactpersoon
details aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en aan wie de
gegevens zichtbaar zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Wij gebruiken webhosting en e-maildiensten geleverd door WooCommerce, Voor onze webhosting gebruiken wij de diensten van
MijnDomein. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met MijnDomein vereist
toegang tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. MijnDomein
heeft een verplichting, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, om de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen te nemen
maatregelen als het gaat om uw persoonlijke gegevens.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WooCommerce software, Wij hosten onze webshop op een server onder eigen
beheer. Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen met betrekking tot uw persoonsgegevens
zoals een SSL-versleuteling en een sterk wachtwoordbeleid.

Webhosting

MijnDomein
Wij maken gebruik van de webhosting- en e-maildiensten van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en
zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Deze partij kan echter wel meta-gegevens verzamelen over het gebruik van hun
diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen,
zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is verplicht
tot een geheimhoudingsplicht op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben.

Mijn webhost
Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van My webhost. Deze partij heeft passende
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies of beschadiging van uw gegevens te voorkomen. Mijn webhost doet niet
hebben toegang tot onze mailbox en we behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Mollie
verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsinformatie zoals uw
bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken voor het bevorderen van
hun diensten te verbeteren en, in deze context, te delen met derden. Alle bovengenoemde garanties in
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.
Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Vervoer en logistiek
PostNL
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de levering
maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij u naam, adres en
woongegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de overeenkomst van
levering. Indien PostNL onderaannemers inschakelt, deelt zij deze informatie met deze partijen.
DHL
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de levering
maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij u naam, adres en
woongegevens met DHL. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren.
Indien DHL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van de verwerking
deze gegevens staan in directe relatie tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor
(aangepakt) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om - niet op basis van een
verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden,
met enig ander doel dan te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn alle verplicht tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel u te voorzien van en/of
om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en
besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen wij van overheidswege verplicht zijn om uw informatie te delen met als doel
hulp bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij gedwongen mee te werken en bijstand te verlenen, maar zullen wij, op basis van
legale mogelijkheden, bieden bezwaar aan.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bijhouden en bewaren
totdat u ons laat weten dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een
verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante
administratieve verplichtingen, wordt deze informatie veilig opgeslagen zolang de desbetreffende termijn voor deze verplichtingen is verstreken.
nog niet voorbij. Het personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die vanwege uw
opdracht of taak.

Uw rechten

Op basis van het geldende Nederlandse en Europese recht heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonlijke
gegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u als
betrokkene, zich op deze rechten kan beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen facturen en kopieën van uw
gegevens naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Mocht u deze gegevens op een ander e-mail
adres of bijvoorbeeld per post vragen wij u zich dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van
gesloten verzoeken, in geval van een verzoek om te worden vergeten zullen wij een administratie bijhouden van geanonimiseerde gegevens.
U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die gestructureerd zijn in een machinaal leesbaar formaat Op basis van gegevens
classificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens mishandelen of misbruiken.

Recht van inspectie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw
persoon. U kunt een verzoek om inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt een antwoord op
uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een
kopie van alle gegevens met een extra overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en met vermelding van de categorieën
waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op correctie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw
persoon worden aangepast. U kunt een dergelijke aanpassing vragen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U zult
binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek ontvangen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via de e-mail
adres dat bij ons bekend is, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw
persoon. U kunt een dergelijke beperking vragen aan onze contactpersoon die belast is met privacyzaken. U ontvangt een antwoord op
uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een
de bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u deze beperking ongedaan maakt.

Recht op overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om voor de door ons verwerkte gegevens die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot
uw persoon worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor
privacy zaken. U krijgt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd zullen wij
u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden op
namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij
kan de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of namens ons door derden, van uw
persoonsgegevens. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken, terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een terecht bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën terugsturen
van de persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dan toe hebben verwerkt en de verwerking stopzetten
daarna. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij
uw gegevens zodanig verwerken dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is dan
vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meest recente
versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij
onlangs verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfsgegevens

MAPLAB
Hertog Albrechtstraat 12 2613JS Delft, Nederland
E nickverwaal@maplab.online

Contactpersoon

Nick Verwaal